GDPR

 

In kader van de bescherming van uw persoonlijke gegevens kan u hier onze Privacy Policy raadplegen

PRIVACY POLICY KANTOOR VANMEIRHAEGHE – VERSIE 25/05/2018

Makelaarskantoor Guido Vanmeirhaeghe Nv, met maatschappelijke zetel te Ten Bosse 104, 9800 Deinze en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0435.520.595 - vestigingseenheidnummer 2.041.484.269 te Kapellestraat 2 bus 2, 9800 Deinze (hierna “Kantoor Vanmeirhaeghe”) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk.

Kantoor Vanmeirhaeghe wil u als klant, de gebruikers van onze diensten, zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt. Onder persoonlijke gegevens dient te worden verstaan alle informatie die gerelateerd kan worden aan een persoon, direct of indirect en informatie van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij willen de verzamelde klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om u als klant beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden met ons kantoor. Kantoor Vanmeirhaeghe vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.


In deze Privacy Policy vindt u de informatie over welke gegevens Kantoor Vanmeirhaeghe verzamelt, waarom wij verzamelen, hoelang wij deze gegevens bewaren en hoe u hierover controle hebt. Wij nodigen u uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy bij gelegenheid eens goed door te nemen.

a. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze huidige, voormalige en toekomstige klanten welke met ons in contact staan voor al onze activiteiten zijnde verzekeringen, immobiliën & gebouwenbeheer en bouwpromoting. Bovendien is deze Privacy Policy van toepassing op alle bezoekers van onze website
www.vanmeirhaeghe.be.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, de wet van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van
13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Kantoor Vanmeirhaeghe streeft ernaar om haar plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt.


b. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

Ons kantoor is genoodzaakt voor uw overeenkomsten gerelateerd aan onze activiteiten, uw persoonlijke gegevens te verzamelen. Om deze verzameling van gegevens op een correcte manier te kunnen realiseren zullen wij, bij het sluiten van een overeenkomst, bij persoonlijk contact of elektronisch, vragen uw klantenfiche met de door ons reeds verzamelde gegevens, te controleren, te corrigeren en te ondertekenen voor akkoord, waardoor u ons, als kantoor de toestemming geeft deze gegevens te verwerken met het oog op het onderschrijven en het beheer van de overeenkomsten die u wenst via de dienstverlening van ons kantoor.


Kantoor Vanmeirhaeghe verzamelt uw persoonsgegevens dus hoofdzakelijk via deze klantenfiches. Bijkomend kunnen uw gegevens worden verzameld uit overeenkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons worden afgesloten, de vrijwillige verstrekking door u als betrokkene, al dan niet via een contactformulier, via commerciële acties waaraan u deelneemt, of wanneer u in ons kantoor langskomt om gebruik te willen maken van onze diensten.
Wij kunnen bovendien uw gegevens verzamelen wanneer u deze openbaar hebt gemaakt op publieke/sociale media (vb. Facebook, Google, LinkedIn ed.) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in één van onze dienstverlenende activiteiten. In dat geval zullen we u eerst vragen in onze communicatie of u de nodige interesse heeft om bij ons gebruik te maken van onze diensten conform deze Privacy Policy. Indien u niet geïnteresseerd zou zijn, kan ons kantoor een aantal beperkte gegevens van u verwerken, om uw wens niet door ons benaderd te worden te kunnen nakomen.


c. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden?

Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens treedt Kantoor Vanmeirhaeghe op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de doeleinden beschreven in deze Privacy Policy. Al onze medewerkers treden op als verwerkers van gegevens in functie van hun beroepsuitoefening.
Dit neemt niet weg dat u een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking hiervan die u als klant toelaat gebruik te maken van onze diensten. In deze hoedanigheid dient u steeds de nodige toestemming te geven met het oog op sluiten van een overeenkomst. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In onze rol als verzekerings-makelaar treden wij bovendien op als verwerker voor de verzekerings-maatschappijen. Hiervoor werd een annex aan de mandaatovereenkomsten toegevoegd ter uitvoering van onze bemiddelingsovereenkomsten.

 

d. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Wij verwerken uw gegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig op basis van volgende rechtsgronden: contract/overeenkomst, wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang en toestemming.


I. In hoofdzaak het sluiten van contracten voor onze dienstverleningen en activiteiten in verzekeringen, immobiliën, gebouwenbeheer en bouwpromoting.
II. Precontractuele maatregelen
III. Gerechtvaardigd belang om advies te kunnen verstrekken
IV. Gerechtvaardigd belang om offertes op maat te kunnen aanbieden
V. Gerechtvaardigd belang om ondersteuning te kunnen bieden bij het beheer en afhandeling van een schadegeval.
VI. De mogelijkheid hebben te kunnen prospecteren.
VII. Met uitdrukkelijke toestemming medische gegevens te verwerken.
VIII. Wettelijke verplichtingen:


Antiwitwaswet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten anti-witwas.

Assur-MiFID Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Koninklijk besluit van 20 februari 2014 tot uitvoering van artikel 30ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten Koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten wat de verzekeringssector betreft.

Koninklijk besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector.

e. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Algemeen

Kantoor Vanmeirhaeghe verwerkt de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en onze doelstellingen opgenomen in deze Privacy Policy. Een deel van deze gegevens zijn verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Uw aanvullende gegevens zijn niet verplicht maar kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw verlangens en behoeften of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen opgelegd door derden vermeld onder punt G.

Uzelf bent in kader van onze verzekeringsactiviteit en in overeenkomst met de verzekerings-maatschappijen, verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. U verklaart te weten dat elke opzettelijke verzwijging en elk opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg kan hebben.

Het gaat onder meer om volgende persoonsgegevens:

 • Natuurlijk persoon of rechtspersoon
 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortedatum en -plaats, overlijdensdatum, burgerlijke staat, geslacht
 • Rijksregisternummer, identiteitskaartnummer, nationaliteit en de geldigheid ervan
 • Rijbewijs, land van uitgifte, geldigheid
 • Attest schadeverleden
 • Foto’s en video’s
 • Wat u leuk vindt of
 • Nummerplaat
 • Bankrekeningnummer
 • Salaris, omzet
 • Werkgever, personeelsleden
 • Familieleden

Medische gegevens

Verwerking van medische gegevens valt in principe onder toezicht van een dokter en wordt nooit gebruikt voor prospectie. Voor sommige aspecten zal u een medische vragenlijst worden aangeboden waarbij u als klant, verklaart kennis te hebben genomen van de mededelingen voorgeschreven door de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer opgenomen op de laatste pagina van dit formulier. Met oog op correct beheer van uw medisch dossier zal u voor de behandeling van deze persoonlijke gegevens betreffende uw gezondheid, de uitdrukkelijke toestemming moeten geven voor de verwerking. Met deze toestemming bevestigt u dat de antwoorden, ingevuld op het medische formulier, volledig en oprecht zijn en met de waarheid stroken en stemt u er in toe dat zij tot grondslag dienen van de verzekeringsovereenkomst op uw hoofd voorgesteld bij de verzekeringsmaatschappij.

f. Beveiliging van uw gegevens?

Wij streven er te allen tijde naar om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel fysiek als op het netwerk van ons kantoor. Wij dragen dan ook zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Indien u weet heeft van of mogelijks een vermoeden hebt van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via admin@vanmeirhaeghe.be.
Het aantal medewerkers in ons kantoor dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

g. Verstrekken van gegevens aan derden?

Kantoor Vanmeirhaeghe verkoopt uiteraard geen persoonsgegevens aan derde partijen en zal dit ook nooit doen, noch worden gegevens doorgegeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Voor sommige aspecten van onze diensten werken wij samen met verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen of andere derde partijen. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en in de meeste gevallen is er een overeenkomst tussen Kantoor Vanmeirhaeghe en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt Kantoor Vanmeirhaeghe onder meer gebruik van dienstverlener van contractregistratie, aanbieder van een beheerspakket voor beheer en verwerking van verzekeringscontracten. Voor meer informatie over onze derde partijen kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt K.

Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door Kantoor Vanmeirhaeghe.

h. Wat zijn uw rechten?

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Kantoor Vanmeirhaeghe, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.
U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt K. van deze Privacy Policy. Kantoor Vanmeirhaeghe zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde en achterzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt K. van deze Privacy Policy.
Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit (GBA) – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op de rechtsgronden van Kantoor Vanmeirhaeghe. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Kantoor Vanmeirhaeghe de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Kantoor Vanmeirhaeghe dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op gratis toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:
I. Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
II. Voor welke doeleinden wij die verwerken;
III. Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
IV. Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
V. Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
VI. Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en Recht op gegevensverwijdering

U heeft als klant het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor worden de klantenfiches bij elk contact aangeboden om uw gegevens up-to-date te houden. Wij verzoeken u dan ook steeds elke wijziging te melden, zoals bijvoorbeeld in geval van een verhuis of wijziging van mailadres.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:
I. De persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
II. Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
III. U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Kantoor Vanmeirhaeghe;
IV. De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
V. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Kantoor Vanmeirhaeghe rust.

Kantoor Vanmeirhaeghe zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Kantoor Vanmeirhaeghe eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Kantoor Vanmeirhaeghe. Wij kunnen dan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Kantoor Vanmeirhaeghe bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor minimaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van Kantoor Vanmeirhaeghe de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

I. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Kantoor Vanmeirhaeghe in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
II. De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
III. Kantoor Vanmeirhaeghe heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
IV. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Kantoor Vanmeirhaeghe zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
V. In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Kantoor Vanmeirhaeghe.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekt werden door uzelf en verwerkt worden via geautomatiseerde procedés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Kantoor Vanmeirhaeghe te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

i. Bewaartermijnen?

Kantoor Vanmeirhaeghe bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang als nodig is, gebaseerd op redelijke termijn of wetgeving, om de doeleinden zoals beschreven in punt D. te realiseren.

Als verzekeringstussenpersoon bewaren wij een registratie van elke verrichte activiteit van verzekeringsbemiddeling volgens artikel 278 uit de wet van 4 april 2018 betreffende de verzekeringen, om de FSMA in staat te stellen na te gaan of wij als tussenpersoon ons conform de wet onze verplichtingen ten aanzien van u als klant of potentiële klanten nakomen.

Om de FSMA in staat te stellen haar toezichtsopdracht uit te voeren, lijkt het redelijk om er in het algemeen van uit te gaan dat Kantoor Vanmeirhaeghe als dienstverlener de informatie gedurende minstens 5 jaar zou moeten bewaren. Die termijn stemt trouwens overeen met de geldende termijn voor beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die beleggingsdiensten verstrekken.

Onze opslagperiodes voor verschillende soorten gegevens bedragen:

 • Minimaal 5 jaar voor alle gegevens met betrekking tot onze Assur-MiFID verplichtingen.
 • Minimaal 7 jaar voor alle gegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen
 • Minimaal 10 jaar voor gegevens betreffende personeelsbeheer

De datum vanaf wanneer die minimumtermijn van 5 jaar zou beginnen te lopen, zal afhangen van de betrokken gegevens. Aldus wordt ons aangewezen

 • om de gegevens van ons kantoor zo lang te bewaren als ze actueel zijn, en gedurende minstens 5 jaar na de vervaldatum ervan of tot op de datum waarop ze worden gewijzigd;
 • om de overeenkomsten die u als klant met of door tussenkomst van ons als dienstverlener heeft gesloten, alsook de desbetreffende gegevens, zoals de ingezamelde informatie over uw verlangens en behoeften, gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst en minstens 5 jaar na de vervaldag ervan te bewaren.

In bepaalde situaties zouden de gegevens of sommige daarvan, langere tijd moeten worden bewaard. Aldus zou Kantoor Vanmeirhaeghe, als dienstverlener in uitzonderlijke omstandigheden, als dat noodzakelijk blijkt om de FSMA in staat te stellen haar toezichtsopdrachten uit te voeren en in het kader van een verzoek van de FSMA in die zin, alle of bepaalde gegevens waarvan sprake in deze circulaire langer dan 5 jaar dienen te bewaren, binnen de limiet die is gerechtvaardigd door de aard van de verzekeringsovereenkomst(en) of de transactie(s);

j. Cookies – Website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met Kantoor Vanmeirhaeghe deelt bij het gebruik van onze website, hanteert Kantoor Vanmeirhaeghe ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Kantoor Vanmeirhaeghe enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Kantoor Vanmeirhaeghe behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.
De toegang tot eventuele private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Kantoor Vanmeirhaeghe en dat door de loutere mededeling van informatie aan ons kantoor, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot eventuele privaat gedeelte van de website van Kantoor Vanmeirhaeghe middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Kantoor Vanmeirhaeghe worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.
Onze website vermeld soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van door gesponsorde events ed.) . Wij kunnen helaas niet uitsluiten dat al deze verwijzingen GDPR-compliant zijn. Het is dus goed mogelijk dat de gebruikersvoorwaarden van deze links niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

k. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Makelaarskantoor Guido Vanmeirhaeghe Nv T.a.v. Verwerkingsverantwoordelijke – Vanmeirhaeghe Guido Kapellestraat 2 bus 2, 9800 Deinze Tel: +32 9 386 94 95
e-mail: admin@vanmeirhaeghe.be
Indien u in het kader van onze verzekeringsactiviteit vragen stelt over uw persoonlijke gegevens bij een verzekeringsmaatschappij, kunnen wij u doorverwijzen naar de Data Protection Officer (DPO) van de betreffende maatschappij.

l. Wijzigingen

Kantoor Vanmeirhaeghe behoudt zich het recht deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op onze website worden gepubliceerd. Het is aangewezen deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Het is steeds mogelijk een kopie van deze Privacy Verklaring te bekomen op een duurzame drager doormiddel van een aanvraag via de contactgegevens vermeld in punt K.